Disclaimer Prime Buyers Agency Spain SL

Disclaimer(s) Nederlands

 • - Disclaimer algemeen

  Disclaimer 

  Welkom op de website van Prime Buyers Agency Spain ("Prime Buyers", "wij", "ons" of "onze"). De informatie die op onze website wordt aangeboden, is bedoeld om algemene informatie te verstrekken over onze diensten als professionele aankoopmakelaar in Spanje. Door het gebruik van onze website, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: 

  Algemene Informatie 

  De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als juridisch, financieel of professioneel advies. Hoewel wij ons inspannen om accurate en bijgewerkte informatie te verstrekken, garanderen wij niet dat de inhoud van de website volledig, correct of actueel is. 

  Geen aansprakelijkheid 

  Prime Buyers Agency Spain aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze website, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken. Dit omvat directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of schadevergoedingen, zelfs als Prime Buyers Agency Spain op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

  Externe links  

  Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet worden onderhouden door Prime Buyers Agency Spain. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van externe sites, noch onderschrijven wij deze. 

  Intellectuele eigendomsrechten 

  De inhoud van deze website, inclusief teksten, grafieken, logo's en afbeeldingen, is eigendom van Prime Buyers Agency Spain en is beschermd door internationale auteursrechten en handelsmerkenwetten. Ongeautoriseerd gebruik van deze materialen is strikt verboden. 

  Wijzigingen en Updates 

  De inhoud van onze website kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Wij behouden ons het recht voor om onze website en deze disclaimer op elk moment aan te passen. 

  Toepasselijk recht 

  Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Spaanse recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze website vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Spaanse rechtbanken. 

  Contact 

  Als u vragen heeft over deze disclaimer of de informatie op onze website, neem dan contact met ons op via  e-mail: info@pbaspain.com of telefonisch: +34 674 61 90 05. 

  Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 15/01/24. Gelieve regelmatig terug te keren om eventuele wijzigingen of updates te bekijken. 

   

 • - Disclaimer AI (Artificial intelligence)

  Disclaimer AI (Artificial intelligence) 

  Welkom op onze website van Prime Buyers Agency Spain. Wij maken gebruik van geavanceerde Artificiële Intelligentie (AI) technologieën om onze gebruikers een unieke en geoptimaliseerde ervaring te bieden. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: 

   AI-Gebaseerde Content 

  De inhoud gegenereerd door AI op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel wij streven naar nauwkeurigheid, kan de AI-gegenereerde inhoud onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor acties die zijn ondernomen op basis van deze informatie. 

  Geen Vervanging voor Menselijke Expertise 

  De AI-gegenereerde adviezen of informatie zijn geen vervanging voor professioneel advies van gekwalificeerde deskundigen. Gebruikers worden aangeraden professioneel advies in te winnen voordat zij handelen op basis van de informatie op deze website. 

  Beperking van Aansprakelijkheid 

  Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van AI-technologieën op onze website, inclusief, maar niet beperkt tot, schade door verkeerde interpretatie van informatie. 

  Gebruik van Data 

  Onze AI-technologieën kunnen gebruikersdata verzamelen en analyseren om de gebruikerservaring te verbeteren. Wij respecteren uw privacy en zullen ons houden aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. 

  Intellectuele Eigendomsrechten 

  De AI-technologieën en de gerelateerde inhoud op onze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons. Elk ongeoorloofd gebruik kan leiden tot wettelijke stappen. 

  Wijzigingen en Updates 

  De informatie en de functionaliteiten geboden door AI-technologieën op onze website kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij behouden ons het recht voor om onze technologieën, diensten en deze disclaimer op elk moment aan te passen. 

   Geen Garantie 

  Wij garanderen niet dat de AI-technologieën altijd beschikbaar, foutloos, nauwkeurig of betrouwbaar zijn. Het gebruik van de informatie en diensten op onze website is op eigen risico. 

  Externe Links 

  Onze website kan links bevatten naar externe websites. Wij hebben geen controle over de inhoud en praktijken van deze sites en kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun inhoud, noch voor de nauwkeurigheid van de door AI-technologieën gegenereerde informatie die verwijst naar of afkomstig is van deze externe bronnen. 

  Toepasselijk Recht 

  Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de lokale en internationale wetgeving. Eventuele geschillen gerelateerd aan deze disclaimer vallen onder de exclusieve jurisdictie van de relevante rechtbanken. 

  Contact 

  Voor vragen of opmerkingen over onze AI-technologieën of deze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen via de op onze website aangegeven contactmethoden. 

  Gebruik van onze website betekent acceptatie van deze disclaimer. Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 15/01/24 en wij adviseren gebruikers om regelmatig terug te keren voor eventuele wijzigingen of updates. 

Disclaimer(s) English

 • - Disclaimer general

  Disclaimer

  Welcome to the website of Prime Buyers Agency Spain ("Prime Buyers", "we", "us" or "our"). The information provided on our website is intended to provide general information about our services as a professional purchasing agent in Spain. By using our website, you agree to the following terms:

  General information

  The content of this website is for informational purposes only and should not be construed as legal, financial or professional advice. While we endeavor to provide accurate and up-to-date information, we do not warrant that the content of the website is complete, correct or current.

  No liability

  Prime Buyers Agency Spain accepts no liability for any errors or omissions in the content of this website, nor for any damages arising from the use of or inability to use this website. This includes direct, indirect, incidental, consequential or punitive damages, even if Prime Buyers Agency Spain has been advised of the possibility of such damages.

  External links

  This website may contain links to external websites that are not maintained by Prime Buyers Agency Spain. We are not responsible for, nor do we endorse, the content or accuracy of external sites.

  Intellectual property rights

  The content of this website, including text, graphics, logos and images, is the property of Prime Buyers Agency Spain and is protected by international copyright and trademark laws. Unauthorized use of these materials is strictly prohibited.

  Changes and Updates

  The content of our website may be changed or updated at any time without notice. We reserve the right to change our website and this disclaimer at any time.

  Applicable law

  This disclaimer shall be governed by and construed in accordance with Spanish law. Any disputes arising out of or related to the use of our website shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Spanish courts.

  Contact

  If you have any questions about this disclaimer or the information on our website, please contact us by email: info@pbaspain.com or by telephone: +34 674 61 90 05.

  This disclaimer was last updated on 15/01/24. Please return periodically to review any changes or updates.

 • - Disclaimer AI (Artificial intelligence)

  Disclaimer AI (Artificial intelligence)

  Welcome to our Prime Buyers Agency Spain website. We use advanced Artificial Intelligence (AI) technologies to provide our users with a unique and optimized experience. By accessing and using our website, you agree to the following terms:

  AI-Based Content

  The content generated by AI on our website is for general information purposes. While we strive for accuracy, the AI-generated content may contain inaccuracies or errors. We accept no responsibility for any actions taken based on this information.

  No Replacement for Human Expertise

  The AI-generated advice or information is not a substitute for professional advice from qualified experts. Users are advised to obtain professional advice before acting on the information contained on this website.

  Limitation of Liability

  We will not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential or other damages arising from the use of AI technologies on our website, including, but not limited to, damages due to misinterpretation of information.

  Use of Data

  Our AI technologies may collect and analyze user data to improve the user experience. We respect your privacy and will comply with applicable data protection laws.

  Intellectual property rights

  The AI ​​technologies and related content on our website are protected by intellectual property laws and are owned by or licensed to us. Any unauthorized use may result in legal action.

  Changes and Updates

  The information and functionalities provided by AI technologies on our website may change from time to time without notice. We reserve the right to change our technologies, services and this disclaimer at any time.

  No guarantee

  We do not guarantee that the AI ​​technologies will always be available, error-free, accurate or reliable. The use of the information and services on our website is at your own risk.

  External links

  Our website may contain links to external websites. We have no control over the content and practices of these sites and cannot be responsible for their content or the accuracy of the information generated by AI technologies that links to or originates from these external resources.

  Applicable law

  This disclaimer shall be governed by and construed in accordance with local and international law. Any disputes related to this disclaimer will be subject to the exclusive jurisdiction of the relevant courts.

  Contact

  If you have any questions or comments about our AI technologies or this disclaimer, please contact us using the contact methods indicated on our website.

  Use of our website means acceptance of this disclaimer. This disclaimer was last updated on 15/01/24 and we advise users to check back regularly for any changes or updates.

Descargo (s) de responsabilidad Español

 • - Disclaimer general

  Descargo de responsabilidad

  Bienvenido al sitio web de Prime Buyers Agency Spain ("Prime Buyers", "nosotros", "nos" o "nuestro"). La información proporcionada en nuestro sitio web tiene como objetivo proporcionar información general sobre nuestros servicios como agente de compras profesional en España. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta los siguientes términos:

  Información general

  El contenido de este sitio web tiene únicamente fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento legal, financiero o profesional. Si bien nos esforzamos por proporcionar información precisa y actualizada, no garantizamos que el contenido del sitio web sea completo, correcto o actual.

  Ninguna responsabilidad

  Prime Buyers Agency Spain no acepta responsabilidad alguna por errores u omisiones en el contenido de este sitio web, ni por ningún daño derivado del uso o imposibilidad de uso de este sitio web. Esto incluye daños directos, indirectos, incidentales, consecuentes o punitivos, incluso si Prime Buyers Agency Spain ha sido advertido de la posibilidad de dichos daños.

  Enlaces externos

  Este sitio web puede contener enlaces a sitios web externos que no son mantenidos por Prime Buyers Agency Spain. No somos responsables ni respaldamos el contenido o la precisión de los sitios externos.

  Derechos de propiedad intelectual

  El contenido de este sitio web, incluidos textos, gráficos, logotipos e imágenes, es propiedad de Prime Buyers Agency Spain y está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor y marcas. El uso no autorizado de estos materiales está estrictamente prohibido.

  Cambios y actualizaciones

  El contenido de nuestro sitio web puede cambiarse o actualizarse en cualquier momento sin previo aviso. Nos reservamos el derecho de cambiar nuestro sitio web y este descargo de responsabilidad en cualquier momento.

  Ley aplicable

  Este aviso legal se regirá e interpretará de conformidad con la ley española. Cualquier disputa que surja o esté relacionada con el uso de nuestro sitio web estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los tribunales españoles.

  Contacto

  Si tiene alguna duda sobre este aviso legal o la información de nuestra página web, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico: info@pbaspain.com o del teléfono: +34 674 61 90 05.

  Este descargo de responsabilidad se actualizó por última vez el 15/01/24. Vuelva periódicamente para revisar cualquier cambio o actualización.

 • - Disclaimer AI (Artificial intelligence)

  Descargo de responsabilidad AI (inteligencia artificial)

  Bienvenido a nuestra web de Prime Buyers Agency España. Utilizamos tecnologías avanzadas de Inteligencia Artificial (IA) para brindar a nuestros usuarios una experiencia única y optimizada. Al acceder y utilizar nuestro sitio web, usted acepta los siguientes términos:

  Contenido basado en IA

  El contenido generado por AI en nuestro sitio web tiene fines de información general. Si bien nos esforzamos por lograr la precisión, el contenido generado por IA puede contener imprecisiones o errores. No aceptamos ninguna responsabilidad por las acciones tomadas en base a esta información.

  No hay reemplazo para la experiencia humana

  Los consejos o la información generados por IA no sustituyen el asesoramiento profesional de expertos calificados. Se recomienda a los usuarios que obtengan asesoramiento profesional antes de actuar sobre la información contenida en este sitio web.

  Limitación de responsabilidad

  No seremos responsables de ningún daño directo, indirecto, incidental, consecuente o de otro tipo que surja del uso de tecnologías de inteligencia artificial en nuestro sitio web, incluidos, entre otros, daños debido a una mala interpretación de la información.

  Uso de datos

  Nuestras tecnologías de IA pueden recopilar y analizar datos del usuario para mejorar la experiencia del usuario. Respetamos su privacidad y cumpliremos con las leyes de protección de datos aplicables.

  Derechos de propiedad intelectual

  Las tecnologías de IA y el contenido relacionado de nuestro sitio web están protegidos por leyes de propiedad intelectual y son de nuestra propiedad o tenemos licencia para ello. Cualquier uso no autorizado puede dar lugar a acciones legales.

  Cambios y actualizaciones

  La información y las funcionalidades proporcionadas por las tecnologías de inteligencia artificial en nuestro sitio web pueden cambiar ocasionalmente sin previo aviso. Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras tecnologías, servicios y este descargo de responsabilidad en cualquier momento.

  Sin garantía

  No garantizamos que las tecnologías de IA estén siempre disponibles, libres de errores, precisas o confiables. El uso de la información y los servicios de nuestro sitio web es bajo su propia responsabilidad.

  Enlaces externos

  Nuestro sitio web puede contener enlaces a sitios web externos. No tenemos control sobre el contenido y las prácticas de estos sitios y no podemos ser responsables de su contenido o de la exactitud de la información generada por las tecnologías de inteligencia artificial que se vinculan o se originan en estos recursos externos.

  Ley aplicable

  Este descargo de responsabilidad se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes locales e internacionales. Cualquier disputa relacionada con este descargo de responsabilidad estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los tribunales pertinentes.

  Contacto

  Si tiene alguna pregunta o comentario sobre nuestras tecnologías de IA o este descargo de responsabilidad, comuníquese con nosotros utilizando los métodos de contacto indicados en nuestro sitio web.

  El uso de nuestro sitio web significa la aceptación de este descargo de responsabilidad. Este descargo de responsabilidad se actualizó por última vez el 15/01/24 y recomendamos a los usuarios que lo revisen periódicamente para detectar cambios o actualizaciones.

 • - Disclaimer general

  Disclaimer

  Welcome to the website of Prime Buyers Agency Spain ("Prime Buyers", "we", "us" or "our"). The information provided on our website is intended to provide general information about our services as a professional purchasing agent in Spain. By using our website, you agree to the following terms:

  General information

  The content of this website is for informational purposes only and should not be construed as legal, financial or professional advice. While we endeavor to provide accurate and up-to-date information, we do not warrant that the content of the website is complete, correct or current.

  No liability

  Prime Buyers Agency Spain accepts no liability for any errors or omissions in the content of this website, nor for any damages arising from the use of or inability to use this website. This includes direct, indirect, incidental, consequential or punitive damages, even if Prime Buyers Agency Spain has been advised of the possibility of such damages.

  External links

  This website may contain links to external websites that are not maintained by Prime Buyers Agency Spain. We are not responsible for, nor do we endorse, the content or accuracy of external sites.

  Intellectual property rights

  The content of this website, including text, graphics, logos and images, is the property of Prime Buyers Agency Spain and is protected by international copyright and trademark laws. Unauthorized use of these materials is strictly prohibited.

  Changes and Updates

  The content of our website may be changed or updated at any time without notice. We reserve the right to change our website and this disclaimer at any time.

  Applicable law

  This disclaimer shall be governed by and construed in accordance with Spanish law. Any disputes arising out of or related to the use of our website shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Spanish courts.

  Contact

  If you have any questions about this disclaimer or the information on our website, please contact us by email: info@pbaspain.com or by telephone: +34 674 61 90 05.

  This disclaimer was last updated on 15/01/24. Please return periodically to review any changes or updates.

 • - Disclaimer AI (Artificial intelligence)

  Disclaimer AI (Artificial intelligence)

  Welcome to our Prime Buyers Agency Spain website. We use advanced Artificial Intelligence (AI) technologies to provide our users with a unique and optimized experience. By accessing and using our website, you agree to the following terms:

  AI-Based Content

  The content generated by AI on our website is for general information purposes. While we strive for accuracy, the AI-generated content may contain inaccuracies or errors. We accept no responsibility for any actions taken based on this information.

  No Replacement for Human Expertise

  The AI-generated advice or information is not a substitute for professional advice from qualified experts. Users are advised to obtain professional advice before acting on the information contained on this website.

  Limitation of Liability

  We will not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential or other damages arising from the use of AI technologies on our website, including, but not limited to, damages due to misinterpretation of information.

  Use of Data

  Our AI technologies may collect and analyze user data to improve the user experience. We respect your privacy and will comply with applicable data protection laws.

  Intellectual property rights

  The AI ​​technologies and related content on our website are protected by intellectual property laws and are owned by or licensed to us. Any unauthorized use may result in legal action.

  Changes and Updates

  The information and functionalities provided by AI technologies on our website may change from time to time without notice. We reserve the right to change our technologies, services and this disclaimer at any time.

  No guarantee

  We do not guarantee that the AI ​​technologies will always be available, error-free, accurate or reliable. The use of the information and services on our website is at your own risk.

  External links

  Our website may contain links to external websites. We have no control over the content and practices of these sites and cannot be responsible for their content or the accuracy of the information generated by AI technologies that links to or originates from these external resources.

  Applicable law

  This disclaimer shall be governed by and construed in accordance with local and international law. Any disputes related to this disclaimer will be subject to the exclusive jurisdiction of the relevant courts.

  Contact

  If you have any questions or comments about our AI technologies or this disclaimer, please contact us using the contact methods indicated on our website.

  Use of our website means acceptance of this disclaimer. This disclaimer was last updated on 15/01/24 and we advise users to check back regularly for any changes or updates.