Verschuiving in Spaans investeringslandschap: 70% nu buiten de woningmarkt

Verschuiving in Spaans investeringslandschap 70% nu buiten de woningmarkt

Historisch gezien hebben bedrijven een groot deel van hun investeringen gestoken in de bouw van onroerend goed, met het idee dat dit een betrouwbare en zeer winstgevende investering is. Dit geldt vooral in ons land, waar de huizenmarkt een centrale positie inneemt binnen de economische structuur. Echter, sinds de economische crisis van 2008, die zowel de vastgoedsector als het bankwezen hard trof, zien we dat investeringen steeds vaker richting de niet-residentiële sectoren stromen, vooral naar de dienstensector en de industrie.

Waar de bouw van woningen tijdens de piek van de vastgoedboom bijna 40% van de totale investeringen uitmaakte, is dit aandeel in de periode 2021-2023 gedaald naar 29%. Daarentegen maken niet-residentiële investeringen, die in 2023 met 3,1% zijn toegenomen en nu 71% van de investeringen uitmaken, een opvallende groei door in bijna alle sectoren van de productie.

Volgens de meest recente gegevens van de BBVA-Ivie Foundation over de kapitaalvoorraad, vallen binnen de niet-residentiële investeringen vooral de sterke groeicijfers in de particuliere dienstensector op, zowel in de sectoren met een hoge of gemiddelde digitale intensiteit als in de traditionele sectoren, en in de maakindustrie. Deze sectoren noteren de sterkste toename in niet-residentiële investeringen, met jaarlijkse groeicijfers van respectievelijk 4,8% en 3,7% tussen 2021 en 2023. Daarentegen zien we dat de investeringen in openbare diensten met 2,1% stijgen, terwijl die in de energie (-1,5%), bouw (-3,7%) en de sector van landbouw, veeteelt, bosbouw en visserij (-5,2%) afnemen.

Het is essentieel om te benadrukken dat de samenstelling van investeringen sterk verschilt per sector. Experts merken op dat de aanzienlijke investeringsgroei in bepaalde sectoren wijst op een toename van de kapitaalvorming in activiteiten die voornamelijk investeren in machines (zoals in de maakindustrie), transportapparatuur, ICT en immateriële goederen (vooral in geavanceerde dienstensectoren), en minder in niet-residentiële bouwprojecten zoals infrastructuur en gebouwen. Met andere woorden, de verschuiving in investeringen over de verschillende sectoren leidt ook tot een verschuiving in het type activa waarin wordt geïnvesteerd, wat resulteert in een groter aandeel van productiever kapitaal in het totaal van investeringen.

“Het komt erop neer dat acht op de tien Spaanse gebouwen een energiecertificaat hebben met een score van “E” of lager. Dit betekent dat als gebouwen beoordeeld zouden worden op energie-efficiëntie, het beste cijfer in de klas (84%) een 4,3 op 10 zou zijn”

Wat betekent Energielabel G precies?

De recente veranderingen in de structuur van investeringen zijn niet nieuw; ze begonnen al na de vastgoedboom en hebben de focus op productievere activiteiten in Spanje versterkt.

De toename van investeringen in de particuliere dienstensector en de maakindustrie heeft ervoor gezorgd dat deze sectoren hun aandeel in de totale investeringen in niet-residentiële bouwwerken hebben vergroot tot bijna 70% in de laatste drie jaar, vergeleken met 59% in 2007. Particuliere diensten zijn goed voor 52,4% van deze investeringen, terwijl de maakindustrie 17,6% voor haar rekening neemt. Daarentegen is het aandeel van de bouwsector gedaald van 13,1% in 2007 naar slechts 3,6% in de recentste jaren.

PBASpain staat klaar om u te begeleiden bij elke stap van het kopen van een huis in Spanje. 

Ons team van experts biedt:

Hoewel de investeringen in openbare diensten de afgelopen vier jaar aanzienlijk zijn toegenomen (met meer dan 26% tussen 2019 en 2023), zijn ze nog steeds minder significant dan aan het einde van de vastgoedboom. In 2007 vormden deze nog 19,4% van de investeringen, terwijl dit percentage nu op 13,3% ligt. Deze afname wordt toegeschreven aan de strenge bezuinigingen tijdens de Grote Recessie om de overheidsfinanciën te stabiliseren, aldus de auteurs van de studie en onderzoekers Francisco Pérez, Matilde Mas en Juan Fernández de Guevara, samen met economen Eva Benages, Juan Carlos Robledo en Ángel García.

Al met al zijn de investeringen in Spanje tussen 2021 en 2023 jaarlijks met gemiddeld 2,7% gegroeid, terwijl het bbp in dezelfde periode met 4% toenam. Dit betekent dat de groei van investeringen 1,3 procentpunt lager was dan de economische groei.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat investeringen over het algemeen meebewegen met de economische cyclus: ze zijn gevoeliger voor economische ontwikkelingen dan de productie zelf. Tijdens de vastgoedboom tussen 1995 en 2007 was de fluctuatie in kapitaalvorming, voornamelijk door investeringen in de woningmarkt, bijzonder sterk. In tegenstelling tot eerdere perioden reflecteert het economische herstel dat in 2021 is ingezet geen cyclisch patroon van investeringen, aangezien de kapitaalvorming in Spanje sinds 2020 minder sterk is gegroeid dan het bbp. In 2020, het jaar waarin het bbp sterk kromp vanwege de pandemie, bedroegen de investeringen 20,4% van het bbp. In 2023, toen het bbp met 2,5% groeide, was dit percentage gedaald naar 19,3%, lager dan het niveau van voor de pandemie.

Onder het Europese gemiddelde

Een investeringsniveau van ongeveer 20%, zoals in de recente jaren in Spanje, ligt iets onder het gemiddelde van de meeste Europese landen (rond de 22% voor EU-27 sinds 2019), maar hoger dan dat van landen die zwaar getroffen zijn door de Grote Recessie (zoals Griekenland, Italië, Portugal). Als we de woninginvesteringen niet meerekenen, ligt het niveau rond de 14,5%, hoger dan in Griekenland, Italië, en het Verenigd Koninkrijk, en vergelijkbaar met Duitsland en Portugal.

Terugkijkend op de afgelopen tien jaar, lag de investeringsintensiteit aanzienlijk lager dan tijdens de economische boom, toen het bijna 30% van het bbp bereikte, voornamelijk door de investeringen in de woningmarkt. De investeringen buiten de woningmarkt zijn altijd onder de 20% gebleven, met minimale fluctuaties: in 2007 was het maximum 18,5% en momenteel is het 13,7%.

De investeringsintensiteit in de vastgoedsector tijdens de boom was onhoudbaar en leidde tot een overaanbod van duurzame vastgoedactiva, wat vanaf 2007 een sterke daling van de investeringen veroorzaakte waarvan het herstel nog niet is ingezet. Na twee decennia van aanzienlijke kapitaalopbouw, wordt een groot deel van de bruto-investeringen nu gebruikt voor het vervangen van afgeschreven kapitaalgoederen: bijna driekwart van het totaal. De overige investeringen zijn netto-investeringen, oftewel investeringen die nieuw kapitaal genereren, die in 2023 neerkwamen op 67.330 miljoen euro en in reële termen lager liggen dan in 1995.

Wat betreft de totale bruto-investeringen in Spanje, inclusief zowel publieke als private investeringen, deze hebben in 2023 met 281.769 miljoen euro de niveaus van 1995 overschreden. Dit vertegenwoordigt een stijging van 2,8% ten opzichte van 2022. Het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage is vergelijkbaar gebleven, namelijk 2,7%, wat wijst op een voortzetting van het investeringsherstel dat in 2021 is begonnen na de sterke daling in 2020.