Wat is de Technische Bouwkeuring van gebouwen (ITE) in Spanje?

Welke regelgeving regelt de ITE

Een Technische Bouwkeuring, ook wel bekend als ‘Inspección Técnica de Edificaciones’ (ITE), is een cruciale procedure voor gebouwen in Spanje die de technische staat en de naleving van bouwvoorschriften evalueert. Deze inspectie is van essentieel belang voor zowel eigenaren als potentiële kopers, omdat het een gedetailleerd inzicht biedt in de structurele integriteit en de algehele conditie van een gebouw. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat een Technische Bouwkeuring inhoudt, waarom het belangrijk is en welke stappen er bij dit proces betrokken zijn.

Is de Technische Bouwkeuring een wettelijke verplichting?

In Spanje is de Technische Bouwkeuring een wettelijke verplichting voor bepaalde categorieën gebouwen, zoals oudere constructies of die met een specifiek gebruik. Het doel van deze keuring is om ervoor te zorgen dat gebouwen veilig en leefbaar zijn, en om mogelijke risico’s voor de bewoners en het publiek te identificeren en aan te pakken.

Waar kunt u informatie vinden welke gebouwen een ITE keuring moeten ondergaan?

In Spanje kan informatie over de noodzaak van een Technische Bouwkeuring (ITE) op een gebouw doorgaans worden verkregen via verschillende bronnen:

 

Gemeentelijke instanties: De meest betrouwbare bron voor informatie over de vereiste Technische Bouwkeuring is vaak de gemeente waarin het gebouw zich bevindt. Gemeentelijke bouwafdelingen kunnen informatie verstrekken over lokale regelgeving en verordeningen met betrekking tot de ITE. Ze kunnen ook aangeven of een specifiek gebouw onderhevig is aan een verplichte keuring en wat de specifieke vereisten zijn.

 

Gemeentelijke websites: Veel gemeenten in Spanje bieden informatie over bouwvoorschriften en -vergunningen op hun officiële websites. Hier kunt u vaak relevante informatie vinden over de ITE-vereisten, inclusief welke gebouwen onderhevig zijn aan de keuring, de frequentie van de keuringen en de stappen die moeten worden genomen om eraan te voldoen.

 

Bouwverordeningen: Bouwverordeningen kunnen ook specifieke bepalingen bevatten met betrekking tot de Technische Bouwkeuring. Deze verordeningen zijn vaak beschikbaar bij gemeentelijke instanties of online op de website van de lokale overheid. Het raadplegen van de bouwverordeningen kan helpen om inzicht te krijgen in de regels en voorschriften die van toepassing zijn op de ITE in een bepaalde regio.

 

Professionele adviseurs: Architecten, ingenieurs en andere bouwprofessionals die bekend zijn met lokale wet- en regelgeving kunnen ook waardevolle informatie verstrekken over de vereisten voor een Technische Bouwkeuring. Ze kunnen advies geven over de noodzaak van een keuring voor een specifiek gebouw en helpen bij het navigeren door het proces.

 

Buurtverenigingen: In sommige gevallen kunnen buurtverenigingen of bewonerscomités informatie verstrekken over lokale regelgeving met betrekking tot bouwinspecties. Het kan nuttig zijn om contact op te nemen met deze organisaties om meer te weten te komen over de ITE-vereisten in een bepaald gebied.

 

Door deze bronnen te raadplegen en indien nodig contact op te nemen met lokale autoriteiten of professionals, kunnen eigenaren van gebouwen in Spanje de benodigde informatie verkrijgen om te bepalen of een Technische Bouwkeuring vereist is voor hun eigendom.

Waarom is een Technische Bouwkeuring ITE nodig

Een van de belangrijkste redenen waarom een Technische Bouwkeuring essentieel is, is om de structurele integriteit van het gebouw te waarborgen. Door het uitvoeren van een grondige inspectie kunnen eventuele tekortkomingen of schade aan de constructie worden geïdentificeerd, zoals scheuren in muren, verzakkingen van funderingen, of gebreken in het dak. Deze problemen kunnen niet alleen de veiligheid van de bewoners in gevaar brengen, maar ook leiden tot aanzienlijke financiële kosten voor reparaties als ze niet tijdig worden aangepakt.

Daarnaast richt de Technische Bouwkeuring zich op de naleving van bouwvoorschriften en -normen. Dit omvat aspecten zoals brandveiligheid, toegankelijkheid voor mensen met een handicap, energie-efficiëntie en algemene bouwkwaliteit. Het is van cruciaal belang dat gebouwen voldoen aan deze voorschriften om de veiligheid en het welzijn van de bewoners te waarborgen, evenals om eventuele wettelijke sancties te voorkomen die kunnen worden opgelegd aan eigenaars van niet-conforme gebouwen.

PBASpain staat klaar om u te begeleiden bij elke stap van het kopen van een huis in Spanje.  

Ons team van experts biedt:

Welke stappen te nemen voor een Technische Bouwkeuring ITE?

Het proces van een Technische Bouwkeuring (ITE) in Spanje omvat verschillende stappen, die hieronder worden uiteengezet:

Voorbereiding en planning:

 • De eigenaar van het gebouw dient zich bewust te worden van de wettelijke vereisten en regelgeving met betrekking tot de ITE. Dit kan onder meer het raadplegen van lokale bouwvoorschriften en verordeningen omvatten.
 • Indien nodig moet de eigenaar een gekwalificeerde technicus, architect of ingenieur inschakelen om de keuring uit te voeren. Deze professional moet geregistreerd zijn en voldoen aan de wettelijke vereisten om ITE’s uit te voeren.

Inspectie van het gebouw:

 • De gekwalificeerde professional voert een grondige inspectie uit van het gebouw, zowel intern als extern. Dit omvat het controleren van de structurele integriteit, het vaststellen van eventuele gebreken, schade of tekenen van achterstallig onderhoud, en het evalueren van de naleving van bouwvoorschriften.
 • De inspectie kan verschillende aspecten van het gebouw omvatten, waaronder de fundering, muren, daken, gevels, elektrische en sanitair installaties, brandveiligheidssystemen, toegankelijkheid en algemene bouwkwaliteit.

Rapportage:

 • Na voltooiing van de inspectie wordt een gedetailleerd rapport opgesteld waarin de bevindingen van de inspectie worden gedocumenteerd. Dit omvat een beschrijving van eventuele gebreken, schade of nalevingsproblemen die zijn geconstateerd, evenals foto’s of andere relevante documentatie.
 • Het rapport bevat ook aanbevelingen voor eventuele noodzakelijke reparaties, verbeteringen of onderhoudswerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om aan de vereisten te voldoen en de veiligheid en leefbaarheid van het gebouw te waarborgen.

Overhandiging van het rapport:

 • Het rapport van de Technische Bouwkeuring wordt overhandigd aan de eigenaar van het gebouw. Dit stelt de eigenaar in staat om op de hoogte te worden gebracht van de staat van het gebouw en eventuele acties te ondernemen die nodig zijn om aan de vereisten te voldoen.
  Afhankelijk van de bevindingen van de inspectie, kan het nodig zijn om reparaties of verbeteringen uit te voeren om de naleving van bouwvoorschriften te garanderen en mogelijke risico’s voor de bewoners te verminderen.

Opvolging en naleving:

 • De eigenaar is verantwoordelijk voor het opvolgen van de aanbevelingen in het rapport en het uitvoeren van eventuele vereiste reparaties of verbeteringen binnen de gestelde termijnen.
 • In sommige gevallen kan een herinspectie nodig zijn om te controleren of de vereiste acties zijn uitgevoerd en of het gebouw nu voldoet aan de vereisten van de Technische Bouwkeuring.

Het proces van een Technische Bouwkeuring is dus een gestructureerde aanpak om de technische staat en de naleving van bouwvoorschriften van een gebouw te beoordelen, met als doel de veiligheid en levenskwaliteit van de bewoners te waarborgen.

Welke regelgeving regelt de ITE?

In Spanje wordt de Technische Bouwkeuring (Inspección Técnica de Edificaciones – ITE) gereguleerd door verschillende wetten en regelgevingen, zowel op nationaal als op regionaal niveau. De specifieke regelgeving kan variëren afhankelijk van de autonome regio waarin het gebouw zich bevindt. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste regelgevingen die van toepassing zijn op de ITE:

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE): Dit is de Spaanse Wet op de Ordening van de Bouw. Deze wet regelt verschillende aspecten van de bouwsector in Spanje, waaronder de technische eisen waaraan gebouwen moeten voldoen. Hoofdstuk IX van de LOE behandelt de Inspección Técnica de Edificaciones.

 

Normativa Autonómica: Elke autonome regio in Spanje kan aanvullende wetgeving hebben met betrekking tot de ITE. Deze regionale voorschriften kunnen specifieke vereisten bevatten met betrekking tot de frequentie van de keuringen, de categorieën gebouwen die onderhevig zijn aan de ITE, en andere relevante aspecten van het proces.

 

Ordenanzas Municipales: Gemeentelijke verordeningen kunnen ook bepalingen bevatten met betrekking tot de ITE. Deze verordeningen worden vastgesteld door de gemeenteraden en kunnen aanvullende eisen bevatten die specifiek zijn voor een bepaalde gemeente.

 

Normativa Técnica: Naast wetten en verordeningen kunnen technische normen en voorschriften van toepassing zijn op de ITE. Deze normen kunnen betrekking hebben op aspecten zoals constructiematerialen, bouwtechnieken, veiligheidsvoorschriften en andere technische aspecten die relevant zijn voor de bouwinspectie.

 

Instructies van de bevoegde autoriteiten: De bevoegde autoriteiten, zoals de gemeentelijke bouwafdelingen, kunnen specifieke instructies en richtlijnen verstrekken met betrekking tot de uitvoering van de ITE. Deze instructies kunnen details bevatten over de procedures voor het aanvragen van een keuring, de vereiste documentatie en andere administratieve aspecten van het proces.

Het is belangrijk voor eigenaren van gebouwen om zich bewust te zijn van de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de ITE in hun specifieke regio. Door zich aan deze voorschriften te houden, kunnen eigenaren voldoen aan hun wettelijke verplichtingen en zorgen voor de veiligheid en levensvatbaarheid van hun gebouwen.